การส่งใบแจ้งหนี้

การส่งใบแจ้งหนี้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบ Bill One เป็นขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุด ที่ทำให้ลูกค้าของคุณตระหนักถึงลำดับความสำคัญในชุดเอกสาร

โปรดศึกษาวิธีการส่งใบแจ้งหนี้ในแต่ละช่องทาง เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณได้รับข้อมูลครบถ้วนและสามารถนำไปจัดการต่อได้อย่างรวดเร็ว

Frequently asked questions

1. เลือกชื่อลูกค้าที่คุณต้องการส่งใบแจ้งหนี้

2. จากวิธีการส่งใบแจ้งหนี้ Submission method เลือกการอัพโหลด Upload

3. คลิกที่ Drag and drop files in here or click to upload และเลือกไฟล์ใบแจ้งหนี้ PDF จากคอมพิวเตอร์ของคุณ
*หมายเหตุ* อัพโหลดใบแจ้งหนี้ครั้งละ 1 ชุด ไม่อัพโหลดไฟล์ที่มีการตั้งรหัสผ่าน

4. ใบแจ้งหนี้ที่คุณอัพโหลดจะปรากฎบนฝั่งขวาของหน้าจอ

5. คลิกส่ง Submit
– ใบแจ้งหนี้ที่ส่งแล้วจะปรากฎขึ้นเมื่อการอัปโหลดเสร็จสิ้น

ใบแจ้งหนี้ถูกจัดส่งผ่านการอัพโหลดแล้ว

1. เลือกชื่อลูกค้าที่คุณต้องการส่งใบแจ้งหนี้

2. จากวิธีการส่งใบแจ้งหนี้ Submission method เลือกไปรษณีย์ Post

3. ตรวจสอบข้อมูลการติดต่อของบริษัทที่คุณต้องการส่งใบแจ้งหนี้ [ ที่อยู่, ผู้รับ, และโค้ดยืนยันตัวตน (LC Code) ]
– นอกจากชื่อบริษัทแล้ว โปรดแน่ใจว่าคุณระบุโค้ดยืนยันตัวตนในรูปแบบ LC.XX

4. ส่งใบแจ้งหนี้
– กรุณาระบุโค้ดระบุตันตัว (LC code)
*หมายเหตุ* โปรดแน่ใจว่าคุณระบุโค้ดยืนยันตัวตนในรูปแบบ “”LC.XX”” ในช่องผู้รับ บริษัทลูกค้าของคุณอาจไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ในกรณีเอกสารสูญหาย

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลล์ เมื่อ Bill One ได้รับใบแจ้งหนี้ที่คุณส่ง

ใบแจ้งหนี้ถูกจัดส่งผ่านการส่งสแกนทางไปรษณีย์แล้ว

อัพโหลดในไฟล์เดียว การอัปโหลดหน้าแยกกันจะสร้างใบแจ้งหนี้หลายใบ

อีเมลล์ในการส่งใบแจ้งหนี้เหมือนกันทุกครั้ง

หากคุณจัดการใบแจ้งหนี้ผ่านการเข้าสู่ระบบและดาวน์โหลด คุณสามารถดำเนินการตามวิธีการด้านล่าง

คลิกที่ URL ในอีเมลเพื่อดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ (ไม่ต้องใช้ ID หรือรหัสผ่าน)

คุณจะพบ ID และรหัสผ่านในเนื้อหาของอีเมล หรือในอีเมลฉบับที่สอง ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเข้าสู่ระบบและดาวน์โหลด

3. จากนั้นเข้าสู่ระบบและดาวน์โหลดโดยใช้ ID และรหัสผ่านที่ระบุไว้

1. เลือกชื่อลูกค้าที่คุณต้องการส่งใบแจ้งหนี้

2. จากวิธีการส่งใบแจ้งหนี้ Submission method เลือกอีเมลล์ Email

3. ส่งใบแจ้งหนี้ PDF ผ่านการแนบในอีเมลล์โดยส่งไปที่อีเมลล์ Bill One ที่ปรากฎบนหน้าจอ
*หมายเหตุ* ส่งใบแจ้งหนี้ครั้งละ 1 ชุด ไม่ส่งไฟล์ที่มีการตั้งรหัสผ่าน

ใบแจ้งหนี้ถูกจัดส่งผ่านการแนบในอีเมลล์แล้ว

เมื่อคุณอัพโหลดใบแจ้งหนี้ในระบบ Bill One คุณสามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ เช่น ใบสั่งซื้อ (PO) หรือใบส่งของ (DO) เป็นต้น
โปรดแน่ใจว่าคุณส่งใบแจ้งหนี้พร้อมเอกสารแนบในชุดเอกสารเดียว เนื่องจากระบบจะแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลเฉพาะใบแจ้งหนี้เท่านั้น ทั้งนี้เอกสารแนบจะยังคงถูกสแกนเข้าไปทั้งหมด

เงื่อนไขในการแนบเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องประกอบใบแจ้งหนี้
– แนบสูงสุด 5 ไฟล์ต่อใบแจ้งหนี้ 1 ใบ
– ขนาดไฟล์สุงสุด 25 MB ต่อไฟล์หรือ 30 MB สำหรับใบแจ้งหนี้และไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องรวมกัน

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับ การส่งใบแจ้งหนี้ผ่านการอัพโหลด
ไปที่ข้อ 3 และอัพโหลดใบแจ้งหนี้ PDF

2. คลิกที่ไอคอนคลิปกระดาษ

3. คลิกที่ Drag and drop files in here or click to upload และเลือกไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
– ชื่อไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องจะปรากฎด้านล่างของชื่อไฟล์ใบแจ้งหนี้

4. คลิกส่ง Submit

ใบแจ้งหนี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ถูกส่งแล้ว

คุณไม่สามารถลบได้ โปรดติดต่อลูกค้าผู้รับใบแจ้งหนี้ และจัดส่งใบแจ้งหนี้ใบใหม่

หากคุณส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าผิดราย ในกรณีนี้โปรดติดต่อผ่านฟอร์มการติดต่อ

คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้ PDF หลายๆใบใน 1 อีเมลล์ โดยแยกแต่ละใบเป็นไฟล์แยกจากกัน

คุณไม่สามารถยกเลิกได้ โปรดติดต่อลูกค้าผู้รับใบแจ้งหนี้ และจัดส่งใบแจ้งหนี้ใบใหม่

หากคุณส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าผิดราย ในกรณีนี้โปรดติดต่อผ่านฟอร์มการติดต่อ